تبلیغات
صبح بخیر - شرائط و نحوه اخذ نمایندگی بیمه قسمت 6
دوشنبه 26 فروردین 1392  10:48 ق.ظ
توسط: amir ali

پذیرش نمایندگان بیمه

پروانه نمایندگی bimeh بر اساس آئین نامه شماره 57 مصوب شورای عالی بیمه صادر می شود و ضروری است متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه قبل از هر اقدامی آئین نامه مذكور را مطالعه نماید. متن این آیین نامه در ادامه آمده است.
نمایندگی بیمه
مراحل لازم برای اخذ پروانه نمایندگی bimeh

1) مراجعه به مدیریت امور نمایندگان شركتهای بیمه و اخذ پذیرش از شركت مورد نظر.

2) شركت در دوره های آموزشی تئوری و عملی مربوط كه توسط شركتهای bimeh برگزار می شود.

3) معرفی دفتر كار و سپردن تعهد و تضمین مربوط و سایر اقدامات لازم برای شروع فعالیت

تاسیس شركت خدمات بیمه ای

متقاضیان تأسیس شركت خدمات بیمه ای (شركت نمایندگی bimeh) باید پس از مراجعه به شركت bimeh ذیربط و اخذ پذیرش تأسیس شركت، اقدام به تكمیل مدارك، صورتجلسات و اساسنامه شركت نمایند.

آیین نامه شماره 57

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس bimeh مركزی و بیمه‌گری، آیین‌نامة تنظیم امور نمایندگی bimeh را با هدف تعمیم و توسعه بیمه و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 17/7/1387 تصویب كرد:


• حفظ حقوق bimeh‌گذاران، شركت‌های بیمه و نمایندگان آنها با تأكید بر ارائه بهترین كیفیت خدمات و تكریم مشتریان؛
• واگذاری امور مربوط به نمایندگی هر شركت bimeh به خود آن شركت و صرفاً تعیین حداقل‌های مورد نیاز برای تنظیم بازار بیمه و حفظ حقوق طرفین؛
• تسهیل و شفاف‌سازی جریان كار فعالیت‌های بازاریابی، فروش و امور نمایندگی جهت ایجاد رقابت برای افزایش كارآمدی با مسئولیت شركت‌های bimeh.
لذا این دستور العمل مشتمل بر 4 قسمت و 30 ماده و 20 تبصره از تاریخ ابلاغ جایگزین دستور العمل نمایندگی بیمه (شماره 28) و مكمل‌های آن شده و كلیه دستورالعمل‌های مغایر با آن ملغی می‌شود.

فصل اول : تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه

ماده1. نماینده بیمه كه در این دستور العمل اختصاراً « نماینده» نامیده میشود، شخص حقیقی یا حقوقی است كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و bimeh گری، مفاد این آیین نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات bimeh ای به نمایندگی از طرف یك شركت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره: مقررات این آیین نامه شامل نمایندگانی است كه در داخل كشور خدمات بیمه ای عرضه می نمایند. اعطای نمایندگی بیمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مركزی ایران است.

ماده2. شركت bimeh موظف است در اعطای پروانه نمایندگی بیمه در كلیه رشته‌ها یا رشته های bimeh ای معین، طبق مفاد این دستور العمل عمل نماید. مدت نمایندگی بیمه‌ نامحدود است اما پروانه و قرارداد نمایندگی بیمه هر سه سال یك بار و به شرط رعایت مفاد این دستور العمل و گذراندن دوره های آموزشی لازم توسط نماینده، تجدید خواهد شد.

تبصره: شركت بیمه می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور bimeh نامه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را در رشته‌های مختلف bimeh به نماینده تفویض نماید.

ماده3. شركت بیمه موظف است شرایط اعطای نمایندگی bimeh را از طرق مقتضی، به اختصاصی درج در پایگاه اینترنتی خود به اطلاع عموم برساند.

ماده4. شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب) اعتقاد به اسلام یا یكی دیگر از ادیان رسمی كشور؛
ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
د) نداشتن سـوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسیس bimeh مركزی ایران و bimeh گری؛
هـ) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم؛
و) داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشته bimeh (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) با شش ماه سابقه كار bimeh ای فنی و تخصصی، یا مدرك كارشناسی در رشته غیر بیمه و یك سال سابقه كار bimeh ای فنی و تخصصی و یا مدرك دیپلم با دو سال سابقه كار بیمه ای فنی و تخصصی.

تبصره1 : متقاضیان فاقد سابقه كار مندرج در بند «و»، به غیر از دارندگان مدرك كارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش بیمه)، باید دوره آموزشی شامل اصول bimeh، آشنایی با رشته‌های بیمه، بازاریابی bimeh، ‌قوانین و مقررات بیمه و رایانه (شامل آموزش مهارت هایWord ، Excel و Internet) را در مجموع، به میزان حداقل 80 ساعت در مركز آموزشی شركت bimeh، یا مركز آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی و یا سایر مراكز آموزشی مورد تأیید bimeh مركزی ایران گذرانده و برگه‌نامه قبولی را ارائه نمایند. علاوه بر این متقاضیان مذكور باید دوره كارآموزی را در شركت bimeh مربوط طی نمایند.
متقاضیان فاقد سابقه كار دارای مدرك كارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش bimeh)، فقط دوره كارآموزی را در شركت bimeh طی خواهند كرد.

تبصره 2: شركت bimeh می تواند برای پذیرش ریسلر، هرنوع شرایط رقابتی برای انتخاب نمایندگان برتر، از جمله برگزاری آزمون را تعیین و اعمال نماید.
www.asrebime.com

ماده 5. مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یك از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه بر عهده شركت بیمة مربوط می‌باشد.

ماده 6. شركت بیمه برای اعطای پروانه نمایندگی حقوقی باید موارد زیر را بررسی و رعایت نماید:
1. تشكیل نمایندگی حقوقی به شكل شركت سهامی خاص با مسئولیت تضامنی یا شركت تعاونی؛
2. تأیید اساسنامه نمایندگی توسط شركت bimeh؛
3. انحصار فعالیت به نمایندگی bimeh؛
4. وجود حداقل سه عضو هیئت مدیره؛
5. داشتن حداقل 500 میلیون ریال سرمایه؛
6. ارائه گواهی نامه بانك حاكی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار 50 درصد كل سرمایه ریسلر حقوقی؛
7. صورت كامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یك از آنها؛
8. برگه عدم سوء پیشینه كیفری مدیران؛
9. داشتن مدیر عامل و عضو بیمه ای هیئت مدیره طبق شرایط مندرج در ماده 9 این دستور العمل؛
10. صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره؛
11. اظهارنامه درج نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.

ماده 7. ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، تركیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة آن، موكول به رعایت مقررات این آیین نامه و با مسئولیت و موافقت شركت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شركت بیمه موظف است قبل از درج نمایندگی حقوقی بیمه و هرگونه تغییرات بعدی آن، نظر بیمه مركزی ایران را استعلام نماید. عدم اعلام نظر بیمه مركزی ایران ظرف مدت 20 روز به معنای موافقت با درج نمایندگی حقوقی یا تغییرات بعدی آن خواهد‌بود.

ماده 8. نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه ای كه بیمه مركزی ایران تهیه و به شركتهای bimeh ابلاغ می‌نماید، تنظیم كند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه ای از آن را برای بررسی و تأیید به شركت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.

تبصره 1: شركت بیمه موظف است حداكثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یك از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مركزی ایران ارسال كند.

تبصره 2: ریسلر حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل 10 درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.

ماده 9. مدیر عامل و حداقل یك عضو هیئت مدیره نماینده حقوقی، علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 این آیین نامه باید واجد یكی از شرایط زیر باشند:

9-1. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشتة bimeh و یا سایر رشته‌ها با گرایش bimeh و دو سال سابقه كار bimeh‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه، یا كارگزاری bimeh، یا ارزیابی خسارت bimeh ای، یا شركت بیمه و یا bimeh مركزی ایران.

9-2. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در سایر رشته ها و سه سال سابقه كار bimeh‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی bimeh، یا كارگزاری بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شركت های بیمه و یا bimeh مركزی ایران.

تبصره: در صورتی كه مدرك تحصیلی مدیر عامل و عضو bimeh ای هیئت مدیره در نمایندگی‌های حقوقی ثبت شده قبل از ابلاغ این آیین نامه، دیپلم یا كاردانی بوده باشد به ترتیب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در این بند اضافه می‌شود.

ماده 10. ریسلر حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شاغل باشند یا به عنوان نماینده دیگری یا كارگزار حقیقی فعالیت كنند. علاوه بر این، اشخاص مذكور نمی توانند در شركت‌های bimeh غیردولتی و سایر نمایندگی ها یا كارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا بیش از 10 درصد، سهام داشته باشند.
تبصره: مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و كاركنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شركت‌های bimeh و bimeh مركزی ایران، نمی توانند به عنوان ریسلر حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

ماده 11. نمایندگی حقوقی با موافقت قبلی شركت بیمه طرف قرارداد و اجازه بیمه مركزی می تواند دفتر فرعی دایر نماید، مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعی، شرایط ریسلر حقیقی را داشته باشد.
ماده 30. موارد پیش‌بینی نشده در این آیین نامه در رابطه با نمایندگی bimeh، تابع قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و bimeh‌گری، قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف bimeh خواهد بود.more info


  • آخرین ویرایش:-
http://kennethvadner.hatenablog.com/entry/2015/06/26/083316
دوشنبه 23 مرداد 1396 03:44 ب.ظ
It's remarkable in favor of me to have a web page, which is helpful for my
know-how. thanks admin
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها